8516-053, 8516-053 WOODWARD, Thiết bị truyền động 8516-053, Đại lý WOODWARD tại Việt Nam

Đại lý WOODWARD tại Việt Nam

100% US Origin

WOODWARD Vietnam

Model:  8516-053
ACTUATOR-TG 17E (2400 RPM)