PVMET 500, PVMET 500 Rainwise, Trạm thời tiết PVMET 500, Đại lý Rainwise tại Việt Nam

Đại lý Rainwise tại Việt Nam

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: PVMET 500
Weather Station